Organisatie

Layout bovenaan pagina
personen vergaderen

Tot lid van de Patiëntenraad kunnen benoemd worden:

  • Patiënten
  • Ex-Patiënten (tot maximaal twee jaar na beëindiging van de behandeling)


Om haar werk te kunnen doen:

  • Houdt de raad periodiek onderlinge overlegvergaderingen
  • Heeft de raad regelmatig (minimaal 4x per jaar) overleg met de directie van Transfore. Bij deze overlegvergaderingen zijn minimaal drie (ex-)patiënten van Transfore aanwezig.

In de overlegvergaderingen worden alle zaken besproken die van belang zijn voor de (dienstverlening aan) patiënten van Transfore.

Buiten de overlegvergaderingen om, wordt op diverse andere manieren vorm gegeven aan medezeggenschap en participatie van (ex-)patiënten. Door inzet van communicatiemiddelen die ons tegenwoordig ter beschikking staan vindt raadpleging en informatie-uitwisseling plaats met zoveel mogelijk (ex-)patiënten.
Hierbij valt o.a. te denken aan fora op internet, meewerken aan klantonderzoeken door middel van online enquêtes, meewerken aan een thema-avond en meelezen/ meedenken bij nieuwe diensten. Ook kan er op projectbasis invulling worden gegeven aan medezeggenschap. Gezien de brede aard en inhoud van de zorgverlening van Transfore beperkt de patiëntmedezeggenschap zich niet tot de mensen die in een raad participeren, maar worden zoveel mogelijk (ex-)patiënten betrokken.

Wie zijn we

De raad heeft 6 leden waaronder:

  • Henk Brouwer, voorzitter en afgevaardigde naar de Centrale Cliëntenraad
Inhoud